PriceBye
liked
liked
♡
+ Add New Ad
for Free
Get service, then Pay

Usługa Spedycyjna a TransportowaUsługi spedycyjna to transportowa działalność wyspecjalizowanych firm, agentów, spółek mieszanych w celu świadczenia właścicielowi ładunku dodatkowych usług związanych z przygotowaniem produktów do przemieszczania:
- rejestracja niezbędnej dokumentacji przewozowej;
- zawarcie umowy przewozu z firmami transportowymi;
- opłaty za przewóz ładunku;
- organizacja operacji załadunku i rozładunku;
- informowanie uczestników procesu transportowego;
- ubezpieczenie;
- formalności celne itp

Miejsce świadczenia usług transportowych

Warianty opisu przedmiotu zamówienia i trybu jego wykonania, aby zrozumieć kto za co odpowiada, co dokładnie to robi i jaki rodzaj odpowiedzialności za to odpowiada.
Przykładowe umowy oferowane przez systemy prawne również przyczyniły się do znacznego zamieszania.

Przy wykonywaniu czynności stosuje się następujące zasady:
„Usługi spedycyjne” – usługi organizowania przewozu towarów, zawierania umów przewozu towarów, zapewnienia wysyфłki i odbioru towarów, a także inne usługi związane z przewozem towarów;

„Spedytor” – osoba, która wykonuje lub organizuje wykonanie usług spedycyjnych określonych w umowie przewozu spedycji;
„Klient” – osoba, która zawarła umowę spedycyjną ze spedytorem i zobowiązała się do zapłaty za świadczone przez spedytora usługi spedycyjne;
„Umowa spedycyjna” – czynność cywilnoprawna, zgodnie z którą jedna ze stron (spedytor) odpłatnie zobowiązuje się w imieniu i na koszt drugiej strony (zleceniodawcy) do świadczenia usług spedycyjnych;
„Ładunek” – wszelkie mienie, w stosunku do którego spedytor organizuje przewóz zgodnie z umową spedycyjną;
«грузоотправитель» – лицо, предъявившее груз к перевозке;
„Odbiorca” – osoba upoważniona do odbioru towaru od spedytora po zakończeniu przewozu;
„Przewoźnik” – osoba, która wykonuje przewóz rzeczy na podstawie umowy przewozu.
„Dokumenty spedycyjne” – zlecenie do spedytora (określa wykaz i warunki świadczenia usług spedycyjnych przez spedytora na rzecz klienta w ramach umowy spedycyjnej);

Usługi udziału w negocjacjach w sprawie zawarcia umów sprzedaży towaru, czyli udział w negocjacjach spedytora w celu wypracowania właściwej decyzji właściciela ładunku o wyborze warunków transportu, pojazdów, terminów dostawy towaru przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa towaru, terminowej i efektywnej kosztowo dostawy.

Usługi w zakresie formalności, przyjęcia i dostawy towarów, czyli: rejestracja wysyłki, spedycja, fitosanitarna, kwarantanna, konsularna itp. dokumentacja i komplet dokumentów przewozowych; rejestracja przeadresowania ładunku; rejestracja aktów handlowych dotyczących niedoborów, nadwyżek, uszkodzeń, uszkodzeń i utraty ładunku i opakowania; prezentacja towarów do przewozu w miejscach publicznych i niepublicznych na stacjach (portach) wyjścia; dostawa towarów na stacjach (portach) przeznaczenia.

Usługi dostawy i odbioru towaru, czyli usługi dostawy towaru z magazynu nadawcy do stacji (portu) oraz ze stacji (portu) do magazynu odbiorcy przez transport samochodowy spedytora lub inne organizacje je wykonujące usługi na podstawie umowy.

Usługi załadunku i rozładunku oraz magazynowania, tj.: załadunku i rozładunku pojazdów, w tym odpowiednio transportu drogowego, na stacjach (portach) wyjścia i przeznaczenia, w magazynach załadowców i odbiorców; sortowanie towarów; magazynowanie, przeładunek i przeładunek towarów; odbiór małych przesyłek towarów do odpraw pociągów i powiększanie jednostek ładunkowych; rozdzielenie przesyłek kolejowych w celu dostarczenia do odbiorców; tworzenie i likwidacja pakietów; przyjęcie i dostarczenie towaru, sprawdzenie ilości miejsc, wagi, wyglądu ładunku, stanu kontenerów i opakowań; załadunek towarów do kontenerów i rozładunek z nich; oznakowanie ładunku; pakowanie, mocowanie, poszycie towarów; naprawa pojemników transportowych i opakowań.

Usługi informacyjne, czyli: powiadomienie odbiorcy o wysyłce towaru na jego adres; powiadomienie odbiorcy o postępie ładunku i podejściu do stacji (portu) przeznaczenia; śledzenie ruchu ładunku ze stacji (portu) wyjścia do stacji (portu) przeznaczenia; powiadomienie odbiorcy lub nadawcy o zbliżaniu się załadowanych lub pustych pojazdów; powiadomienie nadawcy o wydaniu towaru odbiorcy; powiadomienie o przekroczeniu granicy państwa przez ładunek; powiadomienie odbiorcy lub nadawcy o przybyciu ładunku na stację (port) przeznaczenia; powiadomienie o załadowaniu ładunku na tabor (na pokładzie statku) i przybyciu do miejsca przeznaczenia.

Usługi przygotowania i doposażenia pojazdów tj.: czyszczenie wagonów, karoserii i kontenerów z pozostałości ładunkowych oraz ich mycie; dostarczanie spedytorom sprzętu do pakowania; wyposażanie wagonów, statków, samochodów w urządzenia i materiały niezbędne do załadunku i transportu towarów; zapewnienie urządzeń blokujących i plombujących.

Usługi w zakresie organizacji ubezpieczenia cargo, czyli: przygotowanie i zawarcie umowy ubezpieczenia; opłacanie składek ubezpieczeniowych; wykonanie dokumentów po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego i otrzymanie odszkodowania ubezpieczeniowego.

Organizacja usług płatniczych i finansowych, tj.: rejestracja i uiszczenie opłat przewozowych, opłat i kar; przeprowadzanie operacji rozliczeniowych za transport i przeładunek towarów z poszczególnymi stacjami, portami i nabrzeżami, za wykonanie załadunku i rozładunku, składowanie i inne prace wykonywane w punkcie początkowym, przeładunkowym i końcowym.
Usługi w zakresie odprawy celnej towarów i pojazdów, czyli: konsultacje nadawcy i odbiorcy w kwestiach związanych ze zgłoszeniem towarów i innego mienia; rejestracja zgłoszenia celnego i związanych z nim dokumentów dla ładunku wychodzącego (przychodzącego); realizacja płatności celnych.

Inne usługi spedycyjne:
- opracowanie i zatwierdzenie warunków technicznych załadunku i zabezpieczenia ładunku;
- poszukiwanie ładunku po upływie terminu dostawy;
- kontrola zgodności z kompletną wysyłką sprzętu;
- ponowne oznakowanie towarów; konserwacja i naprawa kontenerów uniwersalnych spedytorów;
- konserwacja kontenerów chłodniczych;
- dzierżawa wagonów, kontenerów, magazynów, miejsc załadunku i rozładunku, działek przeznaczonych pod świadczenie usług spedycyjnych;
- składowanie towaru w magazynie spedytora, organizacja przewozu towaru transportem i po trasie wybranej przez spedytora lub klienta;
- zawarcie w imieniu własnym lub w imieniu klienta umowy przewozu towaru;
- zapewnienie wysyłki i odbioru ładunku; uzyskanie dokumentów wymaganych przy eksporcie lub imporcie;
- załatwienie formalności celnych lub innych;
- sprawdzenie ilości i stanu ładunku, jego załadunku i rozładunku;
- opłacanie ceł, opłat i innych wydatków nałożonych na klientów;
- przechowywanie ładunku;
- odbiór ładunku w miejscu przeznaczenia;
- przeładunki, czyli załadunek, rozładunek, rozładunek, napełnianie, znakowanie, sortowanie, pakowanie, przemieszczanie w granicach portu morskiego, rzecznego, technologiczne gromadzenie towaru, doprowadzenie towaru do stanu przewoźnego, zabezpieczanie i rozdzielanie;

W toku relacji między uczestnikami należy zrozumieć, że niezależnie od tego, czy umowa opisuje wzajemną odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w umowie transportowej spedycji, spedytor a klient ponosi odpowiedzialność na podstawie iw wysokości określonej zgodnie z prawem.

Zleceniodawca powinien liczyć się z tym, że jeżeli spedytor udowodni, że naruszenie obowiązku spowodowane jest np. nienależytym wykonaniem umowy przewozu, to odpowiedzialność spedytora, który zawarł umowę przewozu wobec klienta jest ustalana na podstawie zasad, według których odpowiedni przewoźnik odpowiada przed spedytorem.

Spedytor powinien wziąć pod uwagę, że przewidziane w ustawie Zasady ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, chyba że spedytor udowodni, że utrata, ubytek lub uszkodzenie (zepsucie) ładunku przyjętego do spedycji nie powstały na skutek jego własne działanie lub własna bezczynność, popełnione umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Spedytor odpowiada wobec zleceniodawcy w formie odszkodowania za rzeczywistą szkodę za utratę, ubytek lub uszkodzenie (zepsucie) ładunku po jego przyjęciu przez spedytora, a przed dostawą towaru do wskazanego w spedycji odbiorcy umowy lub osobie przez niego upoważnionej, chyba że udowodni, że utrata, ubytek lub uszkodzenie (zepsucie) ładunku nastąpiły z powodu okoliczności, którym spedytor nie mógł zapobiec i których usunięcie nie zależało od niego:

1) za zaginięcie lub ubytek ładunku przyjętego przez spedytora do przewozu z deklaracją wartości, w wysokości deklarowanej wartości lub części deklarowanej wartości, proporcjonalnie do brakującej części ładunku;
2) za utratę lub ubytek ładunku przyjętego przez spedytora do przewozu bez zadeklarowania wartości, w wysokości rzeczywistej (udokumentowanej) wartości ładunku lub jego brakującej części;
3) za uszkodzenie (zepsucie) ładunku przyjętego przez spedytora do przewozu wraz z deklaracją wartości, w wysokości o jaką obniżyła się deklarowana wartość, a w przypadku braku możliwości odtworzenia uszkodzonego ładunku w wysokości zadeklarowana wartość;

Przy świadczeniu usług spedycyjnych związanych z przewozem towarów w ruchu międzynarodowym odpowiedzialność spedytora z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia (zepsucia) towaru przewidziana w niniejszym artykule nie może przekroczyć dwóch jednostek rozliczeniowych za kilogram całkowitej wagi zagubionego, brakującego lub uszkodzonego (zepsutego) ładunku, o ile wyższa kwota nie zostanie zwrócona przez osobę, za którą odpowiada spedytor.

Rzeczywista (udokumentowana) wartość ładunku jest ustalana na podstawie ceny określonej w umowie lub na fakturze sprzedającego, a w przypadku jej braku na podstawie średniej ceny podobnego produktu, która istniała w miejscu, do którego miał być dostarczony ładunek , w dniu dobrowolnego zaspokojenia takiego żądania lub, jeżeli żądanie nie zostało dobrowolnie spełnione, w dniu wydania orzeczenia sądu.

Ładunku, który został dostarczony, ale nie został wydany odbiorcy wskazanemu w umowie przewozu spedycji lub osobie przez niego upoważnionej z powodu nieuiszczenia wynagrodzenia należnego spedytorowi, nie uważa się za zaginiony, jeżeli spedytor terminowo zawiadomił zleceniodawcy o świadczenie usług spedycyjnych w sposób przewidziany umową.

Spedytor nie rekompensuje zleceniodawcy szkód wyrządzonych przez naruszenie terminu wykonania obowiązków wynikających z umowy transportowo-spedycyjnej, jeżeli udowodni, że naruszenie terminu nastąpiło z powodu siły wyższej lub z winy zleceniodawcy.
 
Jak pokazuje praktyka, często przy wykonywaniu czynności, które są faktycznie czynnościami dla usług transportowych i spedycyjnych, strony posługują się umowami, które strony nazywają agencją lub w ogóle nie noszą nazw i opisują przedmiot transakcji własnymi terminami, usług, stosowane są niezależnie opracowane formularze dokumentów, które nie odzwierciedlają istotnych warunków transakcji...
 
Organizacja usług spedycyjnych i jej cechy

Usługi spedycyjne polegają na świadczeniu szeregu usług wykonywanych podczas przewozu towaru od miejsca wyjazdu do miejsca przeznaczenia. Obejmuje to również prace, które można wykonać przed i po transporcie towarów. Z reguły są to:
• prace przygotowawcze, w tym pakowanie i sortowanie przedmiotów, ich ważenie, a także ich tymczasowe przechowywanie
• analiza pojazdów i wybór optymalnej opcji transportu, opracowanie schematu lokalizacji ładunków, dobór metod mocowania
• prace załadunkowe
• przyjęcie ładunku w miejscu nadania, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji
• bezpośredni transport bagażu, w tym jego eskorta przez spedytora
• prace rozładunkowe w miejscu odbiorcy
• rejestracja i przyjęcie bagażu
• opłaty za transport

Organizacja usług spedycyjnych może obejmować również odprawę celną bagażu oraz obsługę wizową w przypadku przewozów międzynarodowych. Spedytorzy odpowiadają również za takie usługi jak udzielanie informacji o lokalizacji przesyłek, wystawianie raportów i innych dokumentów, ubezpieczenie ładunków i inne.
Do realizacji usług spedycyjnych wykorzystywany jest transport drogowy, kolejowy, wodny, lotniczy.

• Kolej to przystępny koszt dostawy, regularność transportu, dobra przepustowość
• Trasa morska ma uzasadnienie w realizacji przewozów międzykontynentalnych
• Samochód przyciąga uwagę zwrotnością, szerokim zasięgiem terytoriów
• Powietrze różni się zasięgiem lotu i prędkością dostawy
Wybór opcji transportu przesyłki zależy od właściwości technicznych i właściwości towaru, a także od zadań i oczekiwanych rezultatów.

Usługi spedycyjne, perspektywy

Jedną z głównych cech funkcjonowania rynku usług spedycyjnych w krajach rozwiniętych jest duża konkurencja rynkowa. Dlatego firmy działające w tym biznesie aktywnie wprowadzają badania marketingowe, których zadaniem jest określenie czynników, które pomogłyby przetrwać w takich warunkach. Wśród takich czynników:

• dostawa towaru na czas
• zapewnienie jej bezpieczeństwa
• wyposażenie materiałowo-techniczne firmy
• świadczenie usług takich jak dostawa od drzwi do drzwi

To właśnie te momenty okazały się kluczowe przy wyborze firmy spedycyjnej przez nadawcę.
Przewoźnicy krajowi mają więc do czego dążyć, bo skok jakościowy w tej dziedzinie jest możliwy tylko dzięki nowoczesnemu podejściu do organizacji przewozów ładunków zgodnie z wysokimi międzynarodowymi standardami i zaangażowaniu w ten proces profesjonalnych spedytorów.
Home PL Blog Automotive Back
+
Add New Ad
for Free

Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Blog
PriceBye © 2021
pricebye.com
Rights reserved